Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων συμμετοχής στο Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα του Pafos2017

Η ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή προτάσεων συμμετοχής στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Pafos2017 απευθύνεται σε όλους τους δημιουργούς (άτομα, ομάδες ή οργανισμούς) που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και στο εξωτερικό.
Οι προτάσεις οφείλουν να διατρέχονται από την κεντρική ιδέα του Pafos2017 – Υπαίθριο Εργοστάσιο Πολιτισμού / Open Air Factory και το βασικό του σύνθημα «Ενώνοντας Ηπείρους – Γεφυρώνοντας Πολιτισμούς» .
Ο συσχετισμός και η ένταξη των προτάσεων στις θεματικές ενότητες: «Μύθος και Θρησκεία», «Ταξιδιώτες του Κόσμου» και «Βήματα του Μέλλοντος» αποτελούν ουσιαστικές προϋποθέσεις έγκρισης.

Το υψηλό επίπεδο, η πρωτοτυπία, η ευρωπαϊκή διάσταση, η πολυπολιτισμικότητα, η ευρύτερη σημασία της εκδήλωσης ή δράσης καθώς και η εμπλοκή των πολιτών -είτε στη διοργάνωση, είτε ως επωφελούμενοι από αυτή- αποτελούν σημαντικά στοιχεία για τη συμπερίληψη της πρότασης στο πρόγραμμα. Ιδιαίτερα επιθυμητές είναι δράσεις που έχουν τη δυναμική να εξελιχθούν σε θεσμούς.

Προτάσεις μπορούν να υποβάλλουν:
 1. Οργανισμοί και φορείς στην Κύπρο ή στο εξωτερικό που ασχολούνται ευρύτερα με τα κοινά και την προώθηση του πολιτισμού.
 2. Δημιουργοί και καλλιτεχνικές ομάδες από όλες τις μορφές τέχνης.
 3. Σύνολα και άτομα με ευρύτερη κοινωνική, αθλητική και πολιτιστική δράση.

Ο δημόσιος χαρακτήρας του Οργανισμού «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης – Πάφος 2017» επιβάλλει όπως οποιαδήποτε εκδήλωση ή δράση συμπεριληφθεί στο επίσημο πρόγραμμα της διοργάνωσης στερείται κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Περίοδος υποβολής προτάσεων: 15 Μαρτίου 2014 – 15 Μαΐου 2014 .
Περίοδος υλοποίησης των δράσεων: Σεπτέμβριος 2014 – 31 Δεκεμβρίου 2017.

Για να θεωρηθεί μια πρόταση ως έγκυρη πρέπει να συμπληρωθεί το έντυπο συμμετοχής και να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση
artisticoffice@pafos2017.eu. Εναλλακτικά, μπορεί να υποβληθεί μέσω της ιστοσελίδας του οργανισμού.

Συμπληρώνοντας την αίτηση συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται το σύνολο των όρων και κανονισμών που διέπουν την ανοικτή πρόσκληση για συμμετοχή στο πρόγραμμα του Pafos2017.

Για ερωτήσεις και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα Γραφεία του Οργανισμού «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης – Πάφος 2017» στο τηλέφωνο +357 26932017 μεταξύ των ωρών 08.00 -15.00, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση
artisticoffice@pafos2017.eu. Όλες οι προτάσεις θα απαντηθούν ηλεκτρονικά το αργότερο στις 30 Ιουλίου 2014 .

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Μαζί με το έντυπο συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισυνάψουν ηλεκτρονικά τα εξής στοιχεία-έγγραφα:

 1. αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής Εταιρειών ή Σωματείων στις περιπτώσεις ομάδων.
 2. βιογραφικό ομάδας, καλλιτεχνικού διευθυντή ή υπεύθυνου παραγωγής.
 3. έντυπο υποβολής πρότασης πλήρως συμπληρωμένο.
 4. περιγραφή/ανάπτυξη της ιδέας της πρότασης στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
 5. περιγραφή του τρόπου και των μέσων υλοποίησης της παραγωγής.
 6. αντίγραφα συμβολαίων με τους συντελεστές της παράστασης, αν υπάρχουν.
 7. αντίγραφο ασφαλιστικού συμβολαίου, αν υπάρχει.
 8. δείγμα από την προτεινόμενη παραγωγή ή από σε εξέλιξη δουλειά. Διευκρινίζεται ότι το δείγμα μπορεί να είναι υπό μορφή CD/DVD, αλλά πρέπει απαραιτήτως να είναι διαθέσιμο και να σταλεί σε ηλεκτρονική μορφή (vimeo, youtube, αρχείο σε USB). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει νεότερο υλικό, είναι απαραίτητη η προσκόμιση παλαιότερου δείγματος δουλειάς της ομάδας ή του καλλιτέχνη.
 9. με την υποβολή της αίτησης, δηλώνεται η πλήρης αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων συμμετοχής, όπως αυτοί αναφέρονται παρακάτω, χωρίς καμία επιφύλαξη.
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 1. Όλες οι προτάσεις που υποβάλλονται οφείλουν να είναι πρωτότυπες δημιουργίες, χωρίς περιορισμό ως προς το ύφος και την τεχνοτροπία.
 2. Οι παραγωγές που επιλέγονται για συμπερίληψη στο Πρόγραμμα του Οργανισμού δεν πρέπει να έχουν παρουσιασθεί προηγουμένως στην Κύπρο ή το εξωτερικό, σε ιδιωτικό ή δημόσιο χώρο, από τηλεοπτικό ή κινηματογραφικό μέσο ή υπό οποιαδήποτε μορφή βιντεοταινίας ή κινηματογραφικής ταινίας.
 3. Μέσω της ιστοσελίδας www.pafos2017.eu, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για όλες τις τρέχουσες δραστηριότητες του Pafos2017. Μπορούν επίσης να ανατρέξουν στο bid-book, ώστε να αποφευχθεί η υποβολή ιδίων ή παρομοίων προτάσεων.
 4. Κάθε ομάδα/φυσικό πρόσωπο μπορεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα με μέγιστο αριθμό δύο (2) προτάσεων τον χρόνο.
 5. Σε περίπτωση που δεν συμφωνηθεί άλλη διευθέτηση, τη διοργάνωση και παραγωγή αναλαμβάνει το Pafos2017.
 6. Όλες οι προτάσεις που θα περιληφθούν, μετά την αποδοχή-έγκριση της σχετικής αίτησης, στο πρόγραμμα ανήκουν με την εκτέλεση τους στο Pafos2017. Η οποιαδήποτε άλλη αξιοποίηση τους, καθώς και η βιντεογράφηση ή/και κινηματογράφηση θα επιτρέπεται μόνο μετά από εξασφάλιση γραπτής συγκατάθεσης του Pafos2017.
 7. Οι αιτήσεις που δεν περιλαμβάνουν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά ή δεν ανταποκρίνονται στους όρους της ανοιχτής πρόσκλησης δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
 8. Η αίτηση συμμετοχής σημαίνει αυτόματα την εκχώρηση όλων των δικαιωμάτων για την υλοποίηση της πρότασης στο Pafos2017. Επίσης, μέχρι την αποστολή της απαντητικής επιστολής από τo Pafos2017, ο αιτών δεν δύναται να συμπεριλάβει την ίδια ή παρόμοια πρόταση σε άλλο οργανισμό ή φορέα για την πραγματοποίηση της. Σε περίπτωση που αυτό συμβεί, η όποια θετική απάντηση για την έγκριση και υλοποίηση της πρότασης θα καθίσταται αυτόματα άκυρη.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Τις προτάσεις θα αξιολογεί επιτροπή, η οποία συστήνεται από τον Οργανισμό «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης– Πάφος 2017»και αποτελείται, μεταξύ άλλων, από τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Οργανισμού και άτομα εγνωσμένου κύρους από τον χώρο των τεχνών.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει το δικαίωμα να απορρίπτει προτάσεις, εάν η πρόταση δεν πληροί τα κριτήρια και τους όρους συμμετοχής ή εάν συντρέχουν άλλοι ειδικοί λόγοι.

H Επιτροπή Αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει περιορισμένο αριθμό συμμετοχών, σύμφωνα με τις δυνατότητες του Προϋπολογισμού του Οργανισμού, όπως αυτοί θα εγκριθούν για τα έτη 2014, 2015,2016 και 2017.

Η απόφαση απόρριψης μιας πρότασης από τον Οργανισμό είναι τελεσίδικη και δεν προϋποθέτει οποιαδήποτε αιτιολόγηση και σε ουδεμία περίπτωση νοείται νομική απαίτηση ή ένσταση.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
 1. Ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα να καλύψει πλήρως, μερικώς ή και καθόλου το κόστος της παραγωγής. Σε περίπτωση κάλυψης κόστους, αυτή θα παραχωρείται μέχρι σε τρις (3) δόσεις, με την τελευταία να καταβάλλεται μετά την ολοκλήρωση της σχετικής παραγωγής και την προσκόμιση των αποδεικτικών για τις δαπάνες που δηλώθηκαν στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό.
 2. Το Pafos2017 διατηρεί το δικαίωμα της αναπροσαρμογής του κόστους της προτεινόμενης πρότασης ή και της μείωσης του ποσού της κάλυψης, εάν τα υποβληθέντα αποδεικτικά έγγραφα παρουσιάζουν διαφοροποιημένα στοιχεία ή δαπάνες σε σχέση με την αρχικά υποβληθείσα πρόταση.
 3. Η αδυναμία υλοποίησης της πρότασης εξ’ υπαιτιότητας της ομάδας ή του υπευθύνου ή του συντελεστή της παράστασης, ή μη συμμόρφωσή του/της στους παρόντες όρους συνεπάγεται άμεσα την ανάκληση της οικονομικής κάλυψης.
 4. H υλοποίηση του προγράμματος του Pafos2017 τελεί υπό την αίρεση ενδεχόμενων περαιτέρω περικοπών είτε από την Πολιτεία, είτε από τον ίδιο τον Οργανισμό.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΙΤΗΤΗ
 1. Η υποβολή πρότασης για συμμετοχή στο πρόγραμμα του Pafos2017 συνεπάγεται την άμεση αποδοχή των παρακάτω όρων και υποχρεώσεων εκ μέρους του αιτητή. Οι όροι και οι υποχρεώσεις του αιτητή γίνονται εγγράφως αποδεκτοί ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησής του:
 2. Ο αιτητής ορίζει και γνωστοποιεί συγκεκριμένο πρόσωπο επικοινωνίας για κάθε απαραίτητη συνεννόηση με το Pafos2017.
 3. Η φράση «Παραγωγή του Οργανισμού Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης – Πάφος 2017» μαζί με το λογότυπο του Pafos2017, θα προβάλλεται με ευθύνη του διοργανωτή φορέα, σε σαφές και διακριτό ειδικό πλαίσιο, σε όλα τα έντυπα (π.χ. αφίσες, προγράμματα, φυλλάδια, προσκλήσεις, έντυπα τύπου κτλ.) και γενικότερα σε κάθε μέσο προβολής που θα χρησιμοποιήσει ο αιτούμενος φορέας για τη δημοσιοποίηση και ανάδειξη της εκδήλωσης ή δράσης. Το λογότυπο του Pafos2017 αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον αιτητή, αποκλειστικά από το γραφείο του Οργανισμού.
 4. Τουλάχιστον έξι (6) εβδομάδες πριν την πραγματοποίηση κάθε εκδήλωσης θα υποβάλλονται, ηλεκτρονικά, δείγματα του συνολικού τρόπου προβολής με σκοπό την τελική έγκριση από το Pafos2017.
 5. Σε κάθε δημόσια προβολή της δράσης ή της εκδήλωσης, είτε σε ομιλίες είτε στα Μ.Μ.Ε., θα γίνεται αναφορά στο Pafos2017 ως Οργανωτής.
 6. Στον χώρο υλοποίησης της δράσης ή της εκδήλωσης, θα λαμβάνεται πρόνοια για τοποθέτηση και διάθεση ενημερωτικού υλικού του Pafos2017.
 7. To Pafos2017 διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της συνεργασίας εφόσον κρίνει ότι δεν τηρούνται οι προαναφερθέντες όροι ή ανακύπτουν σοβαρά προβλήματα υλοποίησης, παρατυπιών ή αλλοίωσης της βασικής ιδέας σε σχέση με το αρχικό αίτημα.
 8. Καμία έγκριση δεν χορηγείται αναδρομικά για εκδηλώσεις ή δράσεις που έχουν ήδη λάβει χώρα.
 9. Το Pafos2017 έχει το δικαίωμα της εποπτείας της εκδήλωσης ή δράσης. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα του έλεγχου του προγράμματος και των τυχόν συμμετεχόντων φορέων. Ο αιτητής υποχρεούται να ενημερώνει το Pafos2017 για την συνολική πορεία και εξέλιξη της παραγωγής, αλλά και για οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει, σε σχέση με την αρχική υποβολή της αίτησης. Εννοείται ότι οι οποιασδήποτε αλλαγές υπόκεινται στην έγκριση του Pafos2017.
 10. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της δράσης, ο αιτητής αποστέλλει στο Pafos2017 σύντομη έκθεση (κείμενο και οπτικό ή οπτικοακουστικό υλικό), προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Pafos2017.

 

Πηγή: http://www.pafos2017.eu