Τα Μέλη

Συνδρομή Εγγραφή / Διαδικασία Εγγραφής

1.  Ο χρήστης θα πρέπει να πάει στην περιοχή Εγγραφής Μελών στη σελίδα  Γίνετε Μέλος, ή στη σελίδα  Ο Λογαριασμός μου .

2.  Ο χρήστης εκεί εφόσον ολοκληρώσει την εγγραφή του θα μπορέσει να επιλέξει το πρόγραμμα που ταιριάζει στις απαιτήσεις του και στις δυνατότητές του. Αυτό γίνεται  εφόσον έχει συμφωνήσει με τους όρους χρήσης και λειτουργίας.

3 .  Μόλις ο χρήστης έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία Εγγραφής ή Συνδρομής, μπορεί να επιστρέψει στον ιστότοπο του Συμβουλίου Τεχνών Ελλάδας. Στον ιστότοπο ενεργοποιούνται αυτόματα οι ρυθμίσεις λογαριασμού και ελευθεριών.  Με τη βοήθεια του λογισμικού στο χρήστη δίνεται η ευκαιρία να καταχωρήσει ένα Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό του. Τα στοιχεία του λογαριασμού αποστέλλονται στο λογαριασμό που έχει ορίσει ο εγγεγραμμένος χρήστης.

4.  Μόλις ο χρήστης έχει ολοκληρώσει την εισαγωγική του εγγραφή του και έχουν αποσταλεί στο λογαριασμό του όνομα χρήστη και κωδικός , θα είναι σε θέση να συνδεθεί στην πρώτη σελίδα που θα δει μετά τη σύνδεση.

Καταστατικές Αξίες περί Μελών

Άρθρο 3

ΜΕΛΗ

 

Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε Ιδρυτικά, Επίτιμα, Τακτικά, Δόκιμα-Συνδρομητές, Έκτακτα (άνευ συνδρομής), Παρεπίδημα και Ανήλικα.

 

Α. Κάθε μέλος, εφόσον κωλύεται να παραστεί σε οποιαδήποτε Συνέλευση ή Συμβούλιο, μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο μέλος, με γραπτή προς αυτό εξουσιοδότησή του ή λεκτικά με τον περιορισμό ότι κάθε μέλος δε μπορεί να εκπροσωπεί περισσότερα από δύο μέλη.

Εάν ιδρυτής του Συλλόγου παραιτηθεί, μπορεί να γίνει πάλι μέλος με απλή έγγραφη αναφορά του προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία δεν υποβάλλεται στις διατυπώσεις που απαιτούνται για την εκλογή μέλους για πρώτη φορά.

 

Β. Τα επίτιμα μέλη είναι αυτά που ανακηρύσσονται με ομόφωνη απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από αίτηση μέλους ή τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, επειδή παρέχουν ή έχουν παράσχει μεγάλη ηθική ενίσχυση ή εξαιρετικές υπηρεσίες για την προαγωγή των σκοπών που επιδιώκονται από αυτόν. Κάθε μέλος ή άτομο μη μέλος έχει δικαίωμα να γίνει επίτιμο μέλος εφόσον έχει προταθεί και εκλεχθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο όπως ορίζει το άρθρο 3.

 

Γ. Επίτιμο μέλος δε μπορεί να γίνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με μόνη εξαίρεση τα Ιδρυτικά μέλη.

 

Δ. Τακτικά μέλη εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά το άρθρο 4, οι ενήλικοι συνδρομητές που έχουν συμπληρώσει δύο (2) χρόνια από την εγγραφή τους και είναι ταμειακώς εντάξει. Η απόφαση περί εκλογής τακτικού μέλους λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία από το Διοικητικό Συμβούλιο, και πρέπει να συμφωνούν υπέρ της εκλογής αυτής τα τρία πέμπτα 3/5 των ψήφων, τουλάχιστον των παρόντων. Ο αριθμός των τακτικών μελών είναι απεριόριστος.

 

Ε. Δόκιμα-Συνδρομητές εγγράφονται από το Διοικητικό Συμβούλιο με μυστική ψηφοφορία και εφόσον υπέρ της εκλογής τους συμφωνούν τρία πέμπτα 3/5 τουλάχιστον των παρόντων.

 

ΣΤ. Έκτακτα (άνευ συνδρομής) μέλη είναι τα άτομα ή οι φορείς με ενδιαφέρον να συνεισφέρουν στο Συμβούλιο Τεχνών της Ελλάδας να το ωφελήσουν και να ωφεληθούν καθώς αφενός έχουν ενδιαφέρον να παρουσιάσουν προτάσεις και έργο αφετέρου ενώ εγγράφονται όπως όλα τα μέλη και εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ΔΕΝ καταβάλουν ετήσια συνδρομή, δεν ψηφίζουν και δεν έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των τακτικών και λοιπών μελών του Συμβουλίου Τεχνών της Ελλάδας.

 

Ζ. Παρεπίδημα μέλη εκλέγονται αλλοδαποί υπήκοοι ξένων χωρών, προσωρινά εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, και ημεδαποί που διαμένουν στο εξωτερικό, κατά τον ίδιο τρόπο όπως και τα τακτικά μέλη.

 

Η.   Ανήλικα μέλη εγγράφονται από το Διοικητικό Συμβούλιο με αίτηση και μέριμνα των γονέων.

 

 

Άρθρο 4 

ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ

 

Για να εκλεγεί κάποιος μέλος οποιασδήποτε κατηγορίας πρέπει να προταθεί από πέντε (5) τακτικά μέλη με ενυπόγραφη αίτησή του, συνοδευόμενη από τις υπογραφές των τακτικών μελών που έχουν προτείνει τον/την αιτούντα/σα ως νέο μέλος .

Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή ενός νέου μέλους οποιασδήποτε κατηγορίας είναι αναγκαίο η ενυπόγραφη αίτηση του να εγκριθεί ομόφωνα από τα πέντε (5) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την εγγραφή και αρχική αποδοχή των τακτικών μελών του Συμβουλίου Τεχνών. Μόνη εξαίρεση η εκλογή Δόκιμων-Συνδρομητών,  κατά το άρθρο 3.

Δόκιμοι-Συνδρομητές δικαιούνται να αιτηθούν ώστε να γίνουν τακτικά μέλη με το πέρας των δυο (2) ετών από την ενυπόγραφη εκλογή και αποδοχή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε αυτή την περίπτωση ισχύει ότι αναφέρεται στο άρθρο 3.

Εφόσον απορριφθεί αίτηση πρότασης μέλους, δε μπορεί να γίνει νέα αίτηση περί αυτού πριν περάσει τουλάχιστον ένας χρόνος

Μέλος του Συμβουλίου Τεχνών μπορεί να γίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εργάζεται επαγγελματικά ή συστηματικά στις κατά το πρώτο άρθρο του παρόντος, ειδικότητες ή κατηγορίες των τεχνών και πολιτιστικών τομέων.

Εάν δεν έχει προηγούμενη εμπειρία, μπορεί να γίνει δεκτό ως δόκιμο-συνδρομητής,  ή ως έκτακτο μέλος, ως τακτικό μέλος όμως μπορεί να προταθεί μόνον αφού αποκτήσει αποδεδειγμένα εμπειρία από δύο τουλάχιστον επαγγελματικές εργασίες. Ο αριθμός των μελών που δεν έχουν καμία σχέση με τις ειδικότητες ή κατηγορίες των τεχνών δε μπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%)  του συνόλου των εγγεγραμμένων μελών .

Αλλοδαπά μέλη εγγράφονται στο Συμβούλιο Τεχνών εφόσον έχουν νόμιμη άδεια παραμονής και εργασίας και μιλούν Ελληνικά ή μπορούν να ανταποκριθούν στην Ελληνική ή σε γλώσσα που μπορεί τουλάχιστον ένα μέλος του Συμβουλίου Τεχνών Ελλάδας να μιλήσει.

Άρθρο 5 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

 

Κάθε μέλος οφείλει να προσφέρει τις τεχνικές γνώσεις, τις δεξιότητες του και την εμπειρία του για την επίτευξη των σκοπών του συλλόγου. Όλες οι κατηγορίες μελών εκτός από τα επίτιμα υποχρεώνονται σε πληρωμή δικαιώματος εγγραφής και ετησίας συνδρομής. Οι συνδρομές και το δικαίωμα εγγραφής καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο με απόφασή του μπορεί κάθε φορά να τις αυξομειώνει.

Επιτρέπεται να ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ομοιόμορφα αυξημένες ή ελαττωμένες συνδρομές και δικαιώματα εγγραφής σε κατηγορίες μελών που θα καθορίζονται κάθε φορά από αυτό και πέραν των ακολούθων περιπτώσεων, για τις οποίες καθορίζονται ως εξής:

α. συζύγων ή τέκνων των μελών, με ελαττωμένη ετήσια συνδρομή σαράντα τοις εκατό 40%,

β. ατόμων με ετήσιο εισόδημα αποδεδειγμένως κάτω των 8.000 Ευρώ, με ελαττωμένη ετήσια συνδρομή σαράντα τοις εκατό 40%,

γ. ατόμων με ειδικές ανάγκες ή με χρόνιες αναπηρίες άνω του πενήντα τοις εκατό 50%, με ελαττωμένη ετήσια συνδρομή εβδομήντα τοις εκατό 70%,

δ. φοιτητών ή σπουδαστών κρατικών ή ιδιωτικών σχολών ή ιδρυμάτων, υποτρόφων Πανεπιστημίων εσωτερικού ή εξωτερικού με ελαττωμένη ετήσια συνδρομή σαράντα τοις εκατό 40%,

ε. άγαμων μητέρων ή μητέρων που διαβιώνουν χωρίς την οικονομική υποστήριξη συντρόφου λόγω χωρισμού ή θανάτου αυτού με ελαττωμένη ετήσια συνδρομή έως σαράντα τοις εκατό 40%,

στ. Μέλη μονογονεικών οικογενειών γενικά, με ελαττωμένη ετήσια συνδρομή σαράντα τοις εκατό 40%,

ζ. οικονομικών ή πολιτικών μεταναστών, που ζουν και εργάζονται νόμιμα στην Ελλάδα, με ελαττωμένη ετήσια συνδρομή σαράντα τοις εκατό 40%,

η. άτομα που κατοικοεδρεύουν σε πληγείσες περιοχές από μέγιστες φυσικές καταστροφές όπως πυρκαγιές, πλημμυρώδη θαλάσσια κύματα (τσουνάμι κ.α.), κατολισθήσεις, σεισμούς, με ελαττωμένη ετήσια συνδρομή σαράντα τοις εκατό 40%.

Έκτακτες εισφορές ζητούνται από τα μέλη δια αιτιολογημένης αποφάσεώς του λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των τριών πέμπτων 3/5 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

 

Άρθρο 6

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΤΑΣΘΑΙ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΙΝ ΚΑΙ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ

 

Το δικαίωμα αυτό καθώς και το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν α. οι ιδρυτές και β. τα τακτικά μέλη. Για να παρίσταται στις Γενικές Συνελεύσεις μέλος οποιασδήποτε από τις άνω κατηγορίες, οφείλει να έχει πλήρως εκπληρώσει τις ταμειακές του υποχρεώσεις του λήξαντος ημερολογιακού έτους προς το ταμείο του Συλλόγου.

 

 

Άρθρο 7

ΔΙΟΙΚΗΣΗ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Ο Σύλλογος διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από πέντε (5) αιρετούς συμβούλους οι οποίοι εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση μεταξύ αυτών που συγκεντρώνουν τα κατά το παρόν καταστατικό προσόντα των τακτικών μελών.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5) συν έξι (6) μήνες.

Κατά τη διάρκεια των έξι (6) αυτών μεταβατικών μηνών μετά τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου τα μέλη του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου ή τουλάχιστον τα τρία πέμπτα 3/5 των μελών του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου λειτουργούν ως σύμβουλοι και ενημερώνουν κατά τρόπο λεπτομερή τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια των έξι (6) αυτών μεταβατικών μηνών οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται από τα απερχόμενα μέλη με παρατηρητές και συμβούλους τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά τη λήξη των έξι (6) αυτών μεταβατικών μηνών, καθήκοντα υποχρεώσεις και ευθύνες επί των αποφάσεων λαμβάνουν πλέον τα νέα μέλη του Διοικητικοί Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά τη Γενική Συνέλευση κατά την οποία έγινε η εκλογή του, εκλέγει το Προεδρείο του με μυστική ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας για την εκλογή μέλους του Προεδρείου γίνεται κλήρωση.

Το Προεδρείο αποτελείται από τον Πρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και δύο μέλη, ένα εκ των οποίων αναλαμβάνει θέση και χρέη Αντιπροέδρου.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν παρουσιάζεται αδικαιολόγητα σε πέντε (5) τουλάχιστον τακτικές συνεδριάσεις του θεωρείται ότι παραιτήθηκε. Περί του αδικαιολογήτου ή μη των απουσιών αυτών αποφαίνεται κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική απόφασή του.

Οι κενές θέσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εάν υπερβούν τις δύο (2) συνολικά πληρούνται υποχρεωτικά με εκλογή προσωρινών αντικαταστατών των εξελθόντων με απόφασή του.