Στόχοι

  Η αναγνώριση, καταγραφή και αξιολόγηση των σημερινών αναγκών και προβλημάτων στο χώρο των Τεχνών, σύμφωνα με την παρακάτω θεματική και οργανωτική κατηγοριοποίηση; Λογοτεχνία, Μουσική, Χορός, Θέατρο, Εικαστικές Τέχνες, Κινηματογράφος, Φωτογραφία, Τέχνη και Τεχνολογία και Διαπολιτισμικές Σχέσεις Καλλιτεχνών. Η συγκρότηση ομάδων ενημέρωσης, μελετών και διαλόγου μεταξύ των μελών, αλλά και αυτών με τους πολίτες και τους εκπροσώπους της πολιτείας, για την ανάπτυξη των δεσμών, τη διάδοση πνεύματος αλληλεγγύης και την καλλιέργεια των σχέσεων τους.

           

  Η μελέτη, ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιοποίηση αρχών ορθής λειτουργίας και διαχείρισης στο χώρο των Τεχνών, σύμφωνα με επεξεργασμένους κανόνες και κατόπιν συγκεκριμένων εργασιών και αντίστοιχων ορθών ποιοτικών προτύπων και αξιολογικών κριτηρίων. Η παρουσίαση- αυτών με κατάλληλο πληροφοριακό και εκπαιδευτικό υλικό και η διοργάνωση εκπαιδευτικών και επικοινωνιακών προγραμμάτων (ενδεικτικώς, εκπαιδευτικά σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες, εκθέσεις, εκδηλώσεις), με σκοπό την καλλιέργεια του ενδιαφέροντος; αλλά και την πληροφόρηση των δημιουργών επί των αρχών αυτών, όπως και των αρχών ειδικότερα, που διέπουν τη χορηγία του καλλιτεχνικού έργου (μετά των συναφών θεμάτων, όπως οι νέες συνθήκες αγοράς και προώθησης, οι τεχνικές σχεδιασμού, διοικητικής διαχείρισης, οργάνωσης και εκτέλεσης του και κάθε συναφές θέμα παραγωγής και διασφάλισης του καλλιτεχνικού έργου κατά το υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο). Η συμμετοχή σε αντίστοιχες εκδηλώσεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Η εξέταση και αξιολόγηση προτάσεων κυρίως νέων αλλά και καταξιωμένων καλλιτεχνών ή εν γένει ατόμων που εργάζονται στο χώρο της Τέχνης ή και καλλιτεχνικών ομάδων, αναδεικνύοντας το έργο τους, που παρήχθη ως αποτέλεσμα εφαρμογής τέτοιων ποιοτικών προτύπων.

 

  Η δημιουργία λογισμικού και ψηφιακής βάσης δεδομένων με πληροφορίες σχετικές με το χώρο των Τεχνών και των Γραμμάτων, τους καλλιτέχνες και καλλιτεχνικούς φορείς και ειδικότερα η δημιουργία ψηφιακής βάσης δεδομένων, για την καταγραφή και κατηγοριοποίηση με χαρακτηριστικά δράσης και στατιστικά στοιχεία. Φυσικών ή νομικών προσώπων με ενδιαφέρον, έργο ή παρουσιάσεις στο χώρο των Τεχνών και των Γραμμάτων, πληροφοριών σχετικών με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, όπως επίσης και σχετικών επιδοτούμενων τοπικών, κρατικών ή διακρατικών προγραμμάτων και εν γένει χρηματοδοτικών φορέων.

 

  Η ανάπτυξη κάθε είδους μορφωτικής, πολιτιστικής και ψυχαγωγικής δραστηριότητας (διαλέξεις, έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις, ψυχαγωγικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, βιβλιοθήκες, αναγνωστήρια, εντευκτήρια, λέσχες) και η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με τις Αρχές του Κράτους, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τις Αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε επιστημονικό, πνευματικό οργανισμό ή άλλες Οργανώσεις, Επιμελητήρια, Συλλόγους, Ενώσεις, Συνδέσμους ή Ομοσπονδίες και γενικά δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, καθώς κα η σύσταση κοινοπραξιών για τους ίδιους σκοπούς. Η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών, η εκμετάλλευση των προσφερομένων κοινοτικών εργαλείων, μεθόδων και κονδυλίων και, γενικά, κάθε διαθέσιμου τρόπου ή μέσου προαγωγής των στόχων.

 

  Η συγκρότηση ομάδων εργασίας καθώς και εισηγητικών επιτροπών, οι οποίες θα αναλαμβάνουν την οργάνωση και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων του.