Διοίκηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συμβουλίου Τεχνών της Ελλάδας.

Πρόεδρος:  Παναγιώτης Νόιφελτ

Γενικός Γραμματέας: Αριστείδης Σιναβέλης

Ταμίας: Όλγα Γρατσανίτη 

Μέλος Δ.Σ. (Επιτροπή Χορηγών): Νατάσσα Κοτσάμπαση 

Μέλος Δ.Σ. (Επιτροπή Πολιτισμού): Ευαγγελία (Λία) Τσεκούρα (προσωρινή αντικατάσταση)

Εγκρίσεις Εκτάκτων Μελών

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 2.Δ, 2.Ε, 3.ΣΤ και 8 (γενικοί ορισμοί), ομόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει τις αιτήσεις εκτάκτων μελών για τη δημιουργία ομάδων εργασίας και των απαραίτητων επιτροπών. Η κάθε έγκριση ξεχωριστά γίνεται βάσει του οργανογράμματος του Συμβουλίου Τεχνών  όπως αυτό έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου Τεχνών και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (www.artscouncilgreece.org).

Σημ: Έκτακτα Μέλη Ειδικού Σκοπού είναι μέλη: Δίχως οικονομικές υποχρεώσεις ή απολαβές, δίχως δικαίωμα ψήφου, για ένα έτος ισχύς διάρκειας ορισμού ανά έκτακτο μέλος -εκτός αν άλλως έχει με απόφαση ακύρωσης ή τροποποίησης ανά άτομο- αρχομένης από την ημερομηνία έγκρισης.

Οι τοποθετήσεις Εκτάκτων Μελών αφορούν σε θέσεις εθελοντισμού και άνευ αποδοχών.

Πολιτιστικοί διαχειριστές που έχουν καταθέσει την αίτησή τους, έχουν εγκριθεί αλλά δεν αναγράφονται και δεν εμφανίζονται προς το παρόν, βρίσκονται σε διαδικασία ένταξης.

Δικηγόρος–Επικεφαλής Νομικός Σύμβουλος, Ευστάθιος (Στάθης) Ζηργάνος

Άρθρο 8

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να προσλαμβάνει έμμισθο προσωπικό για την ομαλή λειτουργία του οργανισμού και για την εξυπηρέτηση των εν γένει σκοπών του, μπορεί δε να απονέμει, κατά την κρίση του, στο προσωπικό αυτό οποιαδήποτε αρμοδιότητα.

Τακτικώς μεν το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση ανά τρίμηνο και ανά έτος. Εκτάκτως δε όταν κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή τα τρία πέμπτα 3/5 από τα μέλη αυτού συμπεριλαμβανημένου του Προέδρου.

Συνοπτικά οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίζονται σε Τακτικές και Έκτακτες.

Το κόστος της κάθε συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβανομένης δια απόφασης των τριών πέμπτων 3/5 των μελών του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τρία (3) από τα μέλη του.

Οι αποφάσεις του λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, σε περίπτωση όμως ισοψηφίας, σε φανερή ψηφοφορία, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.