Δωρεά

Το Συμβούλιο Τεχνών δεν λαμβάνει δωρεές ή επιχορηγήσεις από ιδιώτες, ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς και οργανισμούς.

Το Συμβούλιο Τεχνών διερευνά τον όποιο διάλογο με στόχο τη δυνατότητα συνεργασίας με ιδιώτες, ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς και οργανισμούς, βάσει εφαρμοσμένων ιδιωτικών ή δημόσιων, ιδρυτικών και καταστατικών αξιών.