Διοίκηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συμβουλίου Τεχνών της Ελλάδας.

Πρόεδρος, Παναγιώτης Νόιφελτ: 

 p.neufelt (at) artscouncil.gr

Γενικός Γραμματέας, Αριστείδης Σιναβέλης:

a.sinavelis (at) artscouncil.gr

Ταμίας, Όλγα Γρατσανίτη (προσωρινή αντικατάσταση): 

o.gratsaniti (at) artscouncil.gr

Μέλος Δ.Σ. (Επιτροπή Χορηγών), Αναστάσιος Χρόνης:

a.chronis (at) artscouncil.gr

Αντιπρόεδρος (Επιτροπή Πολιτισμού), Νατάσσα Κοτσάμπαση:

 n.kotsabassi (at) artscouncil.gr

 

Εγκρίσεις Εκτάκτων Μελών

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 2.Δ, 2.Ε, 3.ΣΤ και 8 (γενικοί ορισμοί), ομόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει τις αιτήσεις εκτάκτων μελών για τη δημιουργία ομάδων εργασίας και των απαραίτητων επιτροπών. Η κάθε έγκριση ξεχωριστά γίνεται βάσει του οργανογράμματος του Συμβουλίου Τεχνών της Ελλάδας όπως αυτό έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου Τεχνών της Ελλάδας και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (www.artscouncilgreece.org).

Σημ: Έκτακτα Μέλη Ειδικού Σκοπού είναι μέλη: Δίχως οικονομικές υποχρεώσεις ή απολαβές, δίχως δικαίωμα ψήφου, για ένα έτος ισχύς διάρκειας ορισμού ανά έκτακτο μέλος -εκτός αν άλλως έχει με απόφαση ακύρωσης ή τροποποίησης ανά άτομο- αρχομένης από την ημερομηνία έγκρισης.Επίσης, συνήθως οι τοποθετήσεις Εκτάκτων Μελών αφορούν σε θέσεις εθελοντισμού και άνευ αποδοχών.

Πολιτιστικοί διαχειριστές που έχουν καταθέσει την αίτησή τους, έχουν εγκριθεί αλλά δεν αναγράφονται και δεν εμφανίζονται προς το παρόν, βρίσκονται σε διαδικασία ένταξης.

 

Δικηγόρος–Επικεφαλής Νομικός Σύμβουλος, Ευστάθιος Ζηργάνος:

e.zirganos (at) artscouncil.gr

 

 

 

 

Άρθρο 8

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και διαχειρίζεται τις υποθέσεις του Συλλόγου. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, επιλαμβάνεται κάθε θέματος που αφορά τη διοίκηση του Συλλόγου για την επίτευξη των σκοπών του και αποφασίζει για τη σύγκληση εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων. Συντάσσει κανονισμούς εσωτερικής υπηρεσίας αυτού οι οποίοι υποβάλλονται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης. διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου σε συνάφεια πάντα με τους σκοπούς του στους οποίους διοχετεύονται οι πόροι. Δανεισμός επιτρέπεται μόνον κατόπιν εγκεκριμένου με ομόφωνη απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο ειδικού οικονομικού σχεδιασμού αποπληρωμής και διασφάλισης με γνώμονα τον προϋπολογισμό και τα έσοδα του επομένου έτους και εφόσον υπάρχει στο ταμείο του συμβουλίου κεφάλαιο τουλάχιστον του εκατό τοις εκατό (100%) του ύψους του δανειζόμενου ποσού, άνευ τόκων, ως εγγύηση για την αποπληρωμή του δανείου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση του Συλλόγου εκτός από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα, όπως στο άρθρο 8 και 10, σε ένα ή περισσότερα μέλη του, να ιδρύει εισηγητικές επιτροπές μελετών, τεχνικές επιτροπές ή ομάδες εργασίας και να αναθέτει καθήκοντα και αρμοδιότητες σε οποιοδήποτε μέλος του θεωρεί κατάλληλο για κάθε περίπτωση ασκώντας αποφασιστικό έλεγχο επί της εργασίας τους. Η ίδρυση των επιτροπών και η κατανομή αρμοδιοτήτων και καθηκόντων λαμβάνει χώρα όσο είναι δυνατόν κατά την κατηγοριοποίηση του άρθρου δυο (2), είναι ανάλογος της ειδικότητας που κατέχει έκαστο των μελών και σύμφωνα με τις προτάσεις τους οι οποίες υποβάλλονται προηγουμένως σε αυτό. Στην περίπτωση αυτή ιδρύεται και συντονιστική των επί μέρους επιτροπή με τρεις (3) το ανώτερο αντιπροσώπους, για κάθε κατηγορία τέχνης. Δίνει επίσης τη δυνατότητα, με σχετική απόφασή στην οποία θα πρέπει να συμφωνούν υπέρ της επιλογής ή απόφασης αυτής ομόφωνα τα πέντε πέμπτα 5/5 των ψήφων του Διοικητικού Συμβουλίου, σε μέλη που εδρεύουν στην περιφέρεια να ιδρύουν τοπικές επιτροπές του Συλλόγου για την αντιμετώπιση θεμάτων τοπικού ενδιαφέροντος μέσα στο πλαίσιο των σκοπών του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να προσλαμβάνει έμμισθο προσωπικό για την ομαλή λειτουργία του Συλλόγου και για την εξυπηρέτηση των εν γένει σκοπών του, μπορεί δε να απονέμει, κατά την κρίση του, στο προσωπικό αυτό οποιαδήποτε αρμοδιότητα.

Τακτικώς μεν το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση ανά τρίμηνο και ανά έτος. Εκτάκτως δε όταν κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή τα τρία πέμπτα 3/5 από τα μέλη αυτού συμπεριλαμβανημένου του Προέδρου.

Συνοπτικά οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίζονται σε Τακτικές και Έκτακτες.

Το κόστος της κάθε συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβανομένης δια απόφασης των τριών πέμπτων 3/5 των μελών του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τρία (3) από τα μέλη του.

Οι αποφάσεις του λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, σε περίπτωση όμως ισοψηφίας, σε φανερή ψηφοφορία, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

 

Μοιραστείτε το...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email